Beleid

Het beleid van de stichting is er op gericht dat minimaal het vermogen welke bij oprichting van de stichting aanwezig was blijft gehandhaafd en dat uit de revenuen van het vermogen instellingen zoals genoemd bij de doelstelling worden ondersteund. Het vermogen wordt voornamelijk belegd in onroerend goed, hypotheken op onroerend goed en op bankrekeningen van banken welke vallen onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 3 bestuursleden. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Voorzitter is de heer C.G. van Leeuwen
Penningmeester is de heer J.P. Vogels
Secretaris is mevrouw G.M. Mekes

Beloningsbeleid

De bestuursleden mogen om niet gebruik maken van de materiele activa welke in bezit is van de stichting. Er wordt verder geen beloning verstrekt. Bestuur geschied op basis vrijwilligheid.

Financiële Verantwoording

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december. De stichting ziet er op toe dat alle opbrengsten minus de gemaakte kosten ten goede komen aan de doelen en projecten zoals opgenomen bij de doelstelling. Indien niet alle opbrengsten in het boekjaar worden uitgekeerd dan zullen deze worden gereserveerd voor toekomstige projecten.

Financieel verslag 2021